نصب ورق کامپوزیت

روش نصب ورق کامپوزیت

نصب ورق کامپوزیت

آموزش نصب ورق کامپوزیت،قیمت و هزینه نصب ورق کامپوزیت،روش نصب ورق کامپوزیت،نحوه نصب ورق کامپوزیت،نحوه ساخت ورق کامپوزیت،روش ساخت ورق کامپوزیت،فروش و نصب ورق کامپوزیت، طریقه نصب ورق کامپوزیت،دستمزد نصب ورق کامپوزیت،آموزش نصب ورق کامپوزیت در منزل،روش های نصب ورق کامپوزیت،فیلم نصب ورق کامپوزیت،اجرت نصب ورق کامپوزیت،نصب ورق کامپوزیت در تهران و کرج

مراحل اجرای ورق کامپوزیت ونحوه قیمت گذاری:

مرحله نقشه برداری وخدمات مهندسی وضع موجود جهت اجرای زیرسازی فلزی و اجرای ورق کامپوزیت هرمترمربع100/000 ریال.

مرحله اجرا ی آهنکشی وزیر سازی ورق کامپوزیت هرمتر مربع 800/000 ریال.

مرحله برش منتاژونصب وآب بندی ورق کامپوزیت ازصفرتاصد هرمترمربع800/000 ریال.

شایان ذکراست مبالغ فوق باتوجه به طراحی نمای ساختمان شما متغیر میباشد.


جدیدترین مطالب :

دسته بندی مطالب :مدیریت